TEAMチーム

理学療法士

清水 重幸

SHIMIZU SHIGEYUKI

1978年4月17日生